Zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w OKN

W ramach środków bezpieczeństwa podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, wprowadza następujące rozwiązania:

 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA sanitarno-epidemiologicznego dot. funkcjonowania i organizacji zajęć/wydarzeń w obowiązującym reżimie sanitarnym w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida

1. W budynkach korzystający z oferty Ośrodka mają przestrzegać zasad ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk) w oparciu o obowiązujące zalecenia GIS.
2. Osoby korzystające z oferty Ośrodka (uczestnicy) poruszają się po obiektach wyznaczonymi, najkrótszymi trasami od wejścia do budynku do pomieszczeń, gdzie odbywają się zajęcia, ruchem uczestników kieruje osoba pełniąca dyżur portierski, po wejściu do budynku każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk płynem postawionym przy recepcji.
3. Osoba pełniąca dyżur portierski jest zabezpieczona ekranem ochronnym, ma założone rękawiczki jednorazowe i przyłbicę osłaniającą twarz.
4. Osoby korzystające z oferty Ośrodka kontaktują się tylko z pracownikiem prowadzącym zajęcia (instruktorem) i przyjmującym opłaty (preferowane płatności kartą); pracownicy zabezpieczeni są jednorazowymi rękawiczkami i przyłbicą osłaniającą twarz.
5. Osoby korzystające z oferty Ośrodka nie mają dostępu do pomieszczeń pracowników.
6. Przy wejściu do każdego pomieszczenia, gdzie odbywać się będą zajęcia znajduje się informacja nt. metrażu sali i dopuszczalnej tam liczby osób.
7. Do dyspozycji osób korzystających z oferty Ośrodka zostaną wydzielone toalety wyposażone w środki do mycia i dezynfekcji rąk, w których wywieszone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek i jednorazowych rękawiczek, w toaletach może przebywać jednorazowo tyle osób ile wynosi połowa liczby ubikacji.
8. Po zakończonych zajęciach sala jest wietrzona i sprzątana, a przedmioty, sprzęty i meble wykorzystywane przez uczestników są dezynfekowane, dezynfekowane są również toalety.
9. Brać udział w zajęciach, warsztatach, spotkania etc. mogą tylko osoby niewykazujące niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niemające kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną, izolowaną lub na kwarantannie, nieprzebywające na kwarantannie. Uczestnicy oraz zewnętrzni instruktorzy prowadzący poszczególne zajęcia, warsztaty, spotkania etc. zobowiązani są każdorazowo do wypełnienia Oświadczenia; w przypadku niepełnoletnich uczestników Oświadczenie wypełnia prawny opiekun dziecka.
10. Osoby wykazujące widoczne objawy chorobowe nie zostaną dopuszczone do zajęć.
11. Uczestnicy zajęć przychodzą do Ośrodka na godzinę, o której rozpoczynają się zajęcia.
12. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia, nie mogą pozostawać w budynku, oczekując na dziecko, dziecko pozostaje pod opieką prowadzącego zajęcia,
13. Informacje i regulamin korzystania z oferty Ośrodka w warunkach reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemią są wywieszone przy wejściu do obiektów Ośrodka oraz zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, tam też podane są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA sanitarno-epidemiologicznego
dot. funkcjonowania i organizacji zajęć/wydarzeń w obowiązującym reżimie sanitarnym
w głównej siedzibie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5

Dopuszczalna liczba osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach:
1/ sala nr 19 (70 m2): 7 osób + 3 osoby prowadzące
2/ sala nr 25 (33 m2): 3 osoby + 3 osoby prowadzące
3/ sala nr 28 / Mały Metraż (36 m2): 3 osoby + 3 osoby prowadzące
Uczestnicy zajęć/wydarzeń oraz osoby prowadzące są zobowiązane do przestrzegania aktualnych wytycznych GIS oraz zasad przyjętych w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa powyżej.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA sanitarno-epidemiologicznego
dot. funkcjonowania i organizacji zajęć/wydarzeń w obowiązującym reżimie sanitarnym
w Klubie ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4

Dopuszczalna liczba osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach:
1/ Duża sala (432 m2) : 32 osoby + 3 osoby prowadzące
2/ Mała sala (96 m2): 9 osób + 3 osoby prowadzące
3/ Pracownia plastyczna (54 m2) : 5 osób + 3 osoby prowadzące
4/ Pracownia ceramiczna (32 m2): 3 osoby + 3 osoby prowadzące
5/ Studio nagrań (50 m2): 5 osób + 3 osoby prowadzące
6/ Galeria (44 m2): podczas wystawy 11 osób
7/ Hall (134 m2) : 13 osób + 3 osoby prowadzące (podczas wystawy 33 osoby)
8/ Ogród (752 m2; przestrzeń otwarta): 50 osób + osoby prowadzące
9/ Salka perkusyjna (44 m 2): 4 osoby + 3 osoby prowadzące
10/ salka muzyczna / pianino (7 m2): 1 osoba
11/ salka muzyczna / gitara (7 m2): 1 osoba
12/ Pracownia multimedialna (22 m2): 2 osoby + 2 osoby prowadzące
13/ Pracownia Mała ARTzona (14 m2): 1 osoba + 1 osoba prowadząca
Uczestnicy zajęć/wydarzeń oraz osoby prowadzące są zobowiązane do przestrzegania aktualnych wytycznych GIS oraz zasad przyjętych w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa powyżej.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA sanitarno-epidemiologicznego dot. funkcjonowania i organizacji zajęć/wydarzeń w obowiązującym reżimie sanitarnym
w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Dopuszczalna liczba osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach:
1/ Duża sala (180 m2): 18 osób + 3 osoby prowadzące
2/ Mała sala (82 m2): 8 osób + 3 osoby prowadzące
3/ Pracownia plastyczna (40 m2): 4 osoby + 3 osoby prowadzące
4/ Pracownia językowa (31 m2): 3 osoby + 1 osoba prowadząca
5/ Salka muzyczna / gitara, skrzypce (17 m2): 1 osoba + 1 osoba prowadząca
6/ Sala 3 / zajęcia dla muzyczne dzieci (20 m2): 2 osoby + 1 osoba prowadząca

Uczestnicy zajęć/wydarzeń oraz osoby prowadzące są zobowiązane do przestrzegania aktualnych wytycznych GIS oraz zasad przyjętych w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa powyżej.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA sanitarno-epidemiologicznego
podczas spacerów edukacyjnych
organizowanych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

1. Liczba uczestników zostanie ograniczona do 20 osób (+ prowadzący), decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Zapisy odbywać się będą wyłącznie mailowo – zapisanym osobom zostanie przesłana informacja o miejscu zbiórki, na które uczestnicy dojeżdżają/dochodzą we własnym zakresie.
3. W trakcie spaceru nie przewiduje się korzystania ze środków transportu, uczestnicy poruszać się będą wyłącznie na piechotę.
4. Każdy uczestnik spaceru (z wyj. dzieci do lat 4) będzie zobowiązany do zakrywania ust i nosa. W trakcie wypowiedzi podczas spacerów organizator oraz prowadzący mogą nie zakrywać ust i nosa przy zachowaniu odległości od pozostałych osób co najmniej 2 m.
5. Pracownicy Ośrodka i prowadzący na czas spacerów zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica) oraz wydrukowane zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i numery telefonów do stacji sanitarno epidemiologicznej i służb medycznych.
6. Przed rozpoczęciem każdego spaceru wszystkim jego uczestnikom organizator spaceru przypomni zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, których należy przestrzegać w trakcie spaceru.
7. Osoby u których zostaną zaobserwowane niepokojące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w spacerze.
8. Po każdym spacerze nastąpi dezynfekcja przenośnego sprzętu nagłaśniającego.

 

WARUNKI URUCHOMIENIA KINA STUDYJNEGO SFINKS
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
w stanie epidemii

1. W fazie początkowej seanse organizowane będą w głównej sali Kina Studyjnego Sfinks, liczącej 98 miejsc.
2. Sala kameralna (22 miejsca) zostanie otwarta w dalszej kolejności.
3. Część korytarza prowadząca do sali kameralnej zostanie wyłączona z ruchu. W tej części obiektu znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych. W przypadku udziału w seansie osoby niepełnosprawnej, toaleta zostanie udostępniona na życzenie.
4. Na stronie www kina oraz przy kasie umieszczony zostanie komunikat informujący o podjętych działaniach zapewniających bezpieczeństwo widzom i obsłudze oraz zasadach uczestnictwa w seansach.
5. Przebieg seansów:
– Liczba miejsc w sali kinowej zostanie ograniczona o 50% – czyli do 49 foteli. Miejsca sprzedawane będą w systemie szachownicy, z zachowaniem 1 wolnego miejsca między widzami. Obok siebie będą mogły zasiadać wyłącznie osoby, o których mówią wytyczne MKiDN.
– Na salę kinową każdy widz będzie mógł wejść i przebywać wyłącznie w maseczce zakrywającej usta i nos oraz po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
– W przypadku organizacji większej liczby seansów niż jeden – pomiędzy projekcjami zostanie zachowane 20 min. przerwy, pozwalające na intensywne przewietrzenie sali oraz wpuszczanie i wypuszczanie widzów z zachowaniem przewidzianego prawem dystansu. Widzowie po pierwszym seansie będą opuszczali salę kinową wyjściem ewakuacyjnym, co wykluczy mijanie się osób wychodzących z wchodzącymi na korytarzu prowadzącym do sali kinowej.
6. Sprzedaż i sprawdzanie biletów:
– stanowisko kasjerskie zostanie oddzielone przegrodą z pleksiglasu
– kasjer i bileter będą pracować w masce lub przyłbicy
– pracownicy będą zaopatrzeni w środki do dezynfekcji rąk
– widzowie będą mogli przebywać na terenie obiektu wyłącznie w maseczkach, w kolejce do kasy będą zobowiązani zachować między sobą dystans zgodny z aktualnym stanem prawnym
– widzowie będą zachęcani do zakupów biletów on-line, a w przypadku zakupów bezpośrednio w kasie kina – płatności kartą.
7. Środki do dezynfekcji rąk dostępne będą przy kasie kina i w toalecie. Przy wejściu do Ośrodka Kultury ustawiony zostanie oznaczony pojemnik na zużyte środki ochrony osobistej.
8. W toaletach umieszczone zostaną instrukcje mycia rąk wg. rekomendacji GIS. W holu kina umieszczone zostaną instrukcje nakładania i zdejmowania maseczek.
9. Kino nie posiada strefy gastronomicznej i nie prowadzi sprzedaży jedzenia i napojów.
10. Widzom nie zostanie udostępniona szatnia.
11. Widzowie u których zauważone zostaną objawy chorobowe nie zostaną wpuszczeni do kina i nie zostanie im sprzedany bilet.
Wyznaczony zostanie koordynator do spraw zdrowotnych zgodnie z Państwa wskazaniami – czekamy na Państwa odpowiedź na pismo z dn. 04.06.2020 L.dz. ZD/0102/441/2020 w którym zwróciliśmy się z prośba o wyjaśnienie kto może pełnić tę funkcję i jakie są jego zadania.

 

Załączniki do pobrania:

Regulaminy

Komentarze są wyłączone.