Zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w OKN

W ramach środków bezpieczeństwa podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, wprowadza następujące rozwiązania:

 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA sanitarno-epidemiologicznego dot. funkcjonowania i organizacji zajęć/wydarzeń w obowiązującym reżimie sanitarnym w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida

1. W budynkach korzystający z oferty Ośrodka mają przestrzegać zasad ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk) w oparciu o obowiązujące zalecenia GIS.
2. Osoby korzystające z oferty Ośrodka (uczestnicy) poruszają się po obiektach wyznaczonymi, najkrótszymi trasami od wejścia do budynku do pomieszczeń, gdzie odbywają się zajęcia, ruchem uczestników kieruje osoba pełniąca dyżur portierski, po wejściu do budynku każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk płynem postawionym przy recepcji.
3. Osoba pełniąca dyżur portierski jest zabezpieczona ekranem ochronnym, ma założone rękawiczki jednorazowe i przyłbicę osłaniającą twarz.
4. Osoby korzystające z oferty Ośrodka kontaktują się tylko z pracownikiem prowadzącym zajęcia (instruktorem) i przyjmującym opłaty (preferowane płatności kartą); pracownicy zabezpieczeni są jednorazowymi rękawiczkami i przyłbicą osłaniającą twarz.
5. Osoby korzystające z oferty Ośrodka nie mają dostępu do pomieszczeń pracowników.
6. Przy wejściu do każdego pomieszczenia, gdzie odbywać się będą zajęcia znajduje się informacja nt. metrażu sali i dopuszczalnej tam liczby osób.
7. Do dyspozycji osób korzystających z oferty Ośrodka zostaną wydzielone toalety wyposażone w środki do mycia i dezynfekcji rąk, w których wywieszone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek i jednorazowych rękawiczek, w toaletach może przebywać jednorazowo tyle osób ile wynosi połowa liczby ubikacji.
8. Po zakończonych zajęciach sala jest wietrzona i sprzątana, a przedmioty, sprzęty i meble wykorzystywane przez uczestników są dezynfekowane, dezynfekowane są również toalety.
9. Brać udział w zajęciach, warsztatach, spotkania etc. mogą tylko osoby niewykazujące niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niemające kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną, izolowaną lub na kwarantannie, nieprzebywające na kwarantannie. Uczestnicy oraz zewnętrzni instruktorzy prowadzący poszczególne zajęcia, warsztaty, spotkania etc. zobowiązani są każdorazowo do wypełnienia Oświadczenia; w przypadku niepełnoletnich uczestników Oświadczenie wypełnia prawny opiekun dziecka.
10. Osoby wykazujące widoczne objawy chorobowe nie zostaną dopuszczone do zajęć.
11. Uczestnicy zajęć przychodzą do Ośrodka na godzinę, o której rozpoczynają się zajęcia.
12. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia, nie mogą pozostawać w budynku, oczekując na dziecko, dziecko pozostaje pod opieką prowadzącego zajęcia,
13. Informacje i regulamin korzystania z oferty Ośrodka w warunkach reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemią są wywieszone przy wejściu do obiektów Ośrodka oraz zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, tam też podane są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA sanitarno-epidemiologicznego
dot. funkcjonowania i organizacji zajęć/wydarzeń w obowiązującym reżimie sanitarnym
w głównej siedzibie Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5

Dopuszczalna liczba osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach:
1/ sala nr 19 (70 m2): 7 osób + 3 osoby prowadzące
2/ sala nr 25 (33 m2): 3 osoby + 3 osoby prowadzące
3/ sala nr 28 / Mały Metraż (36 m2): 3 osoby + 3 osoby prowadzące
Uczestnicy zajęć/wydarzeń oraz osoby prowadzące są zobowiązane do przestrzegania aktualnych wytycznych GIS oraz zasad przyjętych w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa powyżej.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA sanitarno-epidemiologicznego
dot. funkcjonowania i organizacji zajęć/wydarzeń w obowiązującym reżimie sanitarnym
w Klubie ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4

Dopuszczalna liczba osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach:
1/ Duża sala (432 m2) : 32 osoby + 3 osoby prowadzące
2/ Mała sala (96 m2): 9 osób + 3 osoby prowadzące
3/ Pracownia plastyczna (54 m2) : 5 osób + 3 osoby prowadzące
4/ Pracownia ceramiczna (32 m2): 3 osoby + 3 osoby prowadzące
5/ Studio nagrań (50 m2): 5 osób + 3 osoby prowadzące
6/ Galeria (44 m2): podczas wystawy 11 osób
7/ Hall (134 m2) : 13 osób + 3 osoby prowadzące (podczas wystawy 33 osoby)
8/ Ogród (752 m2; przestrzeń otwarta): 50 osób + osoby prowadzące
9/ Salka perkusyjna (44 m 2): 4 osoby + 3 osoby prowadzące
10/ salka muzyczna / pianino (7 m2): 1 osoba
11/ salka muzyczna / gitara (7 m2): 1 osoba
12/ Pracownia multimedialna (22 m2): 2 osoby + 2 osoby prowadzące
13/ Pracownia Mała ARTzona (14 m2): 1 osoba + 1 osoba prowadząca
Uczestnicy zajęć/wydarzeń oraz osoby prowadzące są zobowiązane do przestrzegania aktualnych wytycznych GIS oraz zasad przyjętych w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa powyżej.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA sanitarno-epidemiologicznego dot. funkcjonowania i organizacji zajęć/wydarzeń w obowiązującym reżimie sanitarnym
w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Dopuszczalna liczba osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach:
1/ Duża sala (180 m2): 18 osób + 3 osoby prowadzące
2/ Mała sala (82 m2): 8 osób + 3 osoby prowadzące
3/ Pracownia plastyczna (40 m2): 4 osoby + 3 osoby prowadzące
4/ Pracownia językowa (31 m2): 3 osoby + 1 osoba prowadząca
5/ Salka muzyczna / gitara, skrzypce (17 m2): 1 osoba + 1 osoba prowadząca
6/ Sala 3 / zajęcia dla muzyczne dzieci (20 m2): 2 osoby + 1 osoba prowadząca

Uczestnicy zajęć/wydarzeń oraz osoby prowadzące są zobowiązane do przestrzegania aktualnych wytycznych GIS oraz zasad przyjętych w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa powyżej.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA sanitarno-epidemiologicznego
podczas spacerów edukacyjnych
organizowanych przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

1. Liczba uczestników zostanie ograniczona do 20 osób (+ prowadzący), decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Zapisy odbywać się będą wyłącznie mailowo – zapisanym osobom zostanie przesłana informacja o miejscu zbiórki, na które uczestnicy dojeżdżają/dochodzą we własnym zakresie.
3. W trakcie spaceru nie przewiduje się korzystania ze środków transportu, uczestnicy poruszać się będą wyłącznie na piechotę.
4. Każdy uczestnik spaceru (z wyj. dzieci do lat 4) będzie zobowiązany do zakrywania ust i nosa. W trakcie wypowiedzi podczas spacerów organizator oraz prowadzący mogą nie zakrywać ust i nosa przy zachowaniu odległości od pozostałych osób co najmniej 2 m.
5. Pracownicy Ośrodka i prowadzący na czas spacerów zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica) oraz wydrukowane zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i numery telefonów do stacji sanitarno epidemiologicznej i służb medycznych.
6. Przed rozpoczęciem każdego spaceru wszystkim jego uczestnikom organizator spaceru przypomni zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, których należy przestrzegać w trakcie spaceru.
7. Osoby u których zostaną zaobserwowane niepokojące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w spacerze.
8. Po każdym spacerze nastąpi dezynfekcja przenośnego sprzętu nagłaśniającego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SEANSACH W KINIE SFINKS
Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
w stanie epidemii

PRZESTRZEŃ KINA

Widzowie są proszeni o:
1. Bezwzględne zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki.
2. Dezynfekcję rąk przed wejściem na widownię.
3. Zachowanie dystansu 1,5 m. w kolejce do kasy biletowej.
4. Zachowanie dystansu jednego pustego krzesła między widzami.
Miejsca obok siebie mogą zajmować:
– osoby wspólnie zamieszkujące,
– rodzic/opiekun dziecka poniżej 13. roku życia,
– opiekun osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
5. Opuszczanie sali po seansie o godz. 17 drzwiami prowadzącymi bezpośrednio na zewnątrz.
6. Wchodzenie i wychodzenie z sal kinowych zgodnie z wytyczonymi kierunkami.

UWAGA! W przypadku braku maseczki widz nie zostanie wpuszczony na seans i nie przysługuje mu prawo zwrotu zakupionego biletu!

ZAKUP BILETÓW

1. Zachęcamy do zakupu biletów on-line i okazywanie ich obsłudze na ekranie telefonu.
2. Przy zakupie bezpośrednio w kasie rekomendujemy płatność za pomocą karty płatniczej.

DANE KONTAKTOWE

Zachęcamy do pozostawienia w kasie swoich danych kontaktowych. W wypadku stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2, będziemy mogli poinformować o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

Jednocześnie informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa przed i pomiędzy seansami dezynfekowane będą poręcze foteli, klamki, powierzchnie płaskie itd., a sale będą intensywnie wietrzone. Ze zwiększoną częstotliwością dezynfekowane będą również toalety. Przed salami kinowymi przygotowaliśmy płyn dezynfekcyjny do rąk.

Załączniki do pobrania:

Regulaminy

Komentarze są wyłączone.