fbpx

Regulamin korzystania z oferty Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie

Regulamin określa zasady korzystania z oferty Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie (dalej: OKN). OKN działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2017.862 z późn. zm.) oraz Statut nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. z późn. zm. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z oferty OKN wraz z Klubem ARTzona oraz Klubem Kuźnia.


I. WARUNKI KORZYSTANIA Z OFERTY OKN

 1. Warunkiem korzystania z oferty OKN jest:
  a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
  b) w przypadku zajęć cyklicznych – obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach (w przypadku osób niepełnoletnich – przez rodzica/opiekuna) u prowadzącego zajęcia lub koordynatora na karcie zgłoszenia (wzór karty stanowi załącznik do Regulaminu), co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rezygnacja z udziału w zajęciach następuje w sytuacji, gdy uczestnik (rodzic/opiekun) złoży pisemną rezygnację na karcie zgłoszenia,
  c) w przypadku zajęć oraz imprez (w tym oferta kina) z ograniczoną liczbą miejsc – możliwa jest rezerwacja uczestnictwa telefonicznie, mailowo lub na karcie zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  d) w przypadku oferty płatnej obowiązuje uiszczenie opłaty.
 2. Zasady korzystania z oferty Bibliotek OKN określają: Regulamin Biblioteki OKN oraz Regulamin Biblioteki Klubu Kuźnia OKN.


II. PŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z OFERTY OŚRODKA

 1. W przypadku oferty płatnej realizowanej przez OKN wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach reguluje cennik OKN.
 2. Opłaty wnoszone są do 10. dnia danego miesiąca w przypadku zajęć cyklicznych lub poprzez dokonanie wpłaty (zakup biletu) przy zajęciach jednorazowych, imprezach kulturalnych oraz seansach kinowych.
 3. Opłat można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą u wyznaczonych pracowników OKN. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest paragon fiskalny.
 4. Miesięczna opłata za zajęcia cykliczne ustalana zostaje z góry na dany miesiąc na podstawie planowanej ilości i częstotliwości zajęć. Absencja uczestnika zajęć ma wpływ na wysokość opłat za korzystanie z zajęć.
 5. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za zajęcia cykliczne za dwa miesiące, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.
 6. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia/animatorów podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
 7. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor OKN bądź upoważniony pracownik pobierający opłaty.
 8. W OKN mogą być prowadzone również zajęcia, które realizowane są przez podmioty zewnętrzne wynajmujące pomieszczenia w OKN w celu prowadzenia zajęć. W takiej sytuacji OKN nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera tychże opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.


III. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywają się w ustalonym miejscu i godzinach.
 2. OKN zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. Instruktor prowadzący zajęcia/animator dołoży starań, by poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej w semestrze ustalają Kierownicy Działu/Klubu. Zmniejszenie się liczby uczestników poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
 4. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć (rodziców/opiekunów).


IV. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy uczestnik (lub rodzic/opiekun) przed rozpoczęciem zajęć podpisuje kartę zgłoszenia oraz zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć.
 2. Uczestnik niepełnoletni podczas zajęć znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego/animatora. Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania przez dziecko zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samodzielne opuszczenie zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach.
 3. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica na samodzielne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor/animator oraz OKN nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora/animatora.
 5. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora/animatora wyposażenia z obiektu OKN.
 6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 7. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować instruktora, animatora lub innego pracownika OKN.
 8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia/animator.
 9. OKN nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. Niestosowanie się do ww. zasad oraz nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje skreśleniem z listy uczestników zajęć lub brakiem możliwości korzystania z oferty OKN.
 11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika OKN.
 12. Zabrania się przebywania na terenie OKN osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem środków odurzających.
 13. Na terenie OKN obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor OKN.


V. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z OKN

 1. Podmioty współpracujące z OKN t.j. organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła i inne formy zorganizowanej działalności korzystają z pomieszczeń w obiektach OKN po uzyskaniu zgody Dyrektora i ustaleniu warunków korzystania.
 2. Podmioty współpracujące mogą podpisać z OKN umowy o współpracy.
 3. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych podanych przez osoby korzystające z oferty OKN jest Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida z siedzibą w Krakowie, os. Górali 5, 31-959 Kraków; telefon: 12 644 27 65, e-mail: sekretariat@okn.edu.pl;
 2. dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) umożliwienia korzystania z oferty programowej OKN (np. udział w kursach,  imprezach kulturalnych, udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące oferty OKN), dochodzenia roszczeń związanych z działalnością OKN – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie  jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest korzystający z oferty OKN,
  b) w celach marketingowych lub rozpowszechniania wizerunku korzystającego z oferty OKN w celach promocyjnych OKN (w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody udzielonej na karcie zgłoszenia)  – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie jest możliwe na podstawie zgody korzystającego z oferty OKN,
 3. podane przez korzystającego z oferty OKN dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 4. podane przez korzystającego z oferty OKN dane osobowe przetwarzane będą przez:
  a) czas wykonywania przez OKN zadań i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
  b) czas, w którym przepisy prawa nakazują OKN przechowywać dane i/lub
  c) czas, w którym OKN może dochodzić roszczeń prawnych z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań wobec OKN;
 5. korzystający z oferty OKN ma prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania; w przypadku, kiedy podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest zgoda korzystający z oferty OKN ma również prawo do żądania usunięcia lub przenoszenia danych;
 6. w przypadku, kiedy podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest zgoda korzystający z oferty OKN ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie korespondencji listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru, na podany w pkt. 9 adres; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. korzystający z oferty OKN ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. podanie przez korzystającego z oferty OKN danych osobowych jest dobrowolne ale może być niezbędne do skorzystania z oferty OKN;
 9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub 7 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres tradycyjny: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida z siedzibą w Krakowie, os. Górali 5, 31-959 Kraków, lub adres poczty elektronicznej: inspektorodo@okn.edu.pl


VII. MONITORING WIZYJNY

 1. OKN informuje, że w obiektach OKN zlokalizowanych przy os. Górali 4 oraz os. Górali 5 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.
 2. Celem monitoringu jest:
  a) Zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu;
  b) Ustalanie sprawców czynów niedozwolonych ( bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w budynkach oraz w ich najbliższym otoczeniu;
  c) Ograniczanie dostępu do pomieszczeń OKN osób nieuprawnionych;
  d) Wyeliminowanie aktów wandalizmu;
  e) Sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez administratora obiektu.
 3. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
 4. System monitoringu wizyjnego składa się z kamer zlokalizowanych przy drzwiach wejściowych oraz w korytarzach obiektów.
 5. Użytkownicy obiektu są informowani o funkcjonowaniu w OKN systemu monitoringu wizyjnego poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi.
 6. Rejestrator monitoringu wizyjnego jest zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Zapis obrazu udostępnia się właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań. Dane te udostępnia się w/w podmiotom wraz z protokołem przekazania danych z systemu monitoringu na nośniku elektronicznym.
 7. Okres przechowywania nagrań wynosi 14 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie.
 8. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zostały pouczone o odpowiedzialności za ochronę danych osobowych. Dostęp do zarejestrowanego obrazu ma wyłącznie Kierownik Administracji OKN oraz Dyrektor OKN.


VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. OKN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki korzystających z oferty OKN, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone.
 2. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem osób niepełnoletnich w zajęciach organizowanych przez OKN poza budynkiem:
  a) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, park, ogród), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna,
  b) zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty itp. poza ww. terenem wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.
 3. Dyrektor OKN zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia o jego wprowadzeniu.


Załączniki do pobrania:

Regulaminy

Komentarze są wyłączone.