fbpx

Regulamin gry terenowej z nagrodami inspirowanej postacią i twórczością Norwida

REGULAMIN
gry terenowej z nagrodami inspirowanej postacią i twórczością Norwida

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem gry terenowej (zwanej dalej Grą) jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie (zwany dalej Organizatorem).

2. Realizacją Gry z ramienia Organizatora zajmuje się firma Sabina Stodolak aMazeGames (zwana dalej Realizatorem).

3. Gra zorganizowana jest w ramach projektu „Norwid Festiwal 2021”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a także dzięki wsparciu Miasta Krakowa.

4. Celem Gry jest popularyzacja postaci i twórczości Cypriana Kamila Norwida.

5. Odpowiedzi na pytania dotyczące Gry udziela Magdalena Kotula, tel. 48 12 644 27 65 w. 20.

6. W Grze mogą wziąć udział zgłoszone drużyny liczące od 2 do 5 osób (zwane dalej Uczestnikami). W składzie drużyny musi być co najmniej jedna pełnoletnia osoba, sprawująca nadzór nad niepełnoletnimi członkami. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Grze tylko i wyłączenie pod opieką osoby dorosłej. Osoby wchodzące w skład drużyny nie mogą rozdzielać się podczas udziału w grze. Drużyna powinna wybrać lidera, który będzie ostatecznie decydował o treści udzielonej odpowiedzi oraz wyborze trasy przejścia.

7. Drużyny należy zgłosić do dnia 24 listopada 2021 roku przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.okn.edu.pl. O zakwalifikowaniu do udział w grze decyduje kolejność zgłoszeń. W grze mogą wziąć udział tylko drużyny, które otrzymały mailowe potwierdzenie udziału od Organizatora. Osoby, które przyjdą na start gry będą mogły wziąć udział w grze wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

8. Udział w Grze jest bezpłatny.

9. Regulamin Gry dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.okn.edu.pl.

10. W związku z panującym w Polsce stanem epidemii COVID-19, Uczestnicy Gry akceptują zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Organizatora, które dostępne są na stronie internetowej Organizatora: Zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w OKN – OKN.EDU.PL – Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.

II WARUNKI UDZIAŁU W GRZE
1. Każdy z Uczestników powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Uczestnikom na trasie gry.

2. Aby wziąć udział w Grze, przy odbiorze Karty Gry, każdy Uczestnik składa obowiązkowe oświadczenie pisemne dostępne na stronie internetowej Organizatora: Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego / uczestnika zajęć.

3. Zaleca się samodzielne wyposażenie się Uczestnika w materiały ochrony osobistej (maseczka, środki do dezynfekcji itd.).

4. Poprzez odbiór Karty Gry Uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry.

5. Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: www.okn.edu.pl/regulaminy/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-przez-okn/ klauzulą informacyjną na temat przetwarzania przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida danych osobowych.

III ZASADY GRY
1. Gra odbędzie się 28 listopada 2021 r. w godz. 11.00-14.00.

2. Każda drużyna otrzyma Kartę Gry w Punkcie Startowym znajdującym się w Ośrodku Kultury Norwida (os. Górali 5, 31-959 Kraków).

3. Warunkiem odebrania Karty Gry jest zapoznanie się na miejscu z Regulaminem Gry i jego akceptacja, pisemne potwierdzenie odbioru Karty Gry oraz podpisanie Oświadczenia, o którym mowa w punkcie II.2.

4. Gra odbywa się w przestrzeni miasta (na terenie Nowej Huty), dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas Gry.

5. Organizator i Realizator nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących w Grze. Każdy z Uczestników odpowiada za własne bezpieczeństwo w trakcie udziału w Grze. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników Gry oraz przestrzeganie Regulaminu odpowiada kapitan drużyny – osoba pełnoletnia w każdej drużynie.

6. Odbierając Kartę Gry, kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki Gry i potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej Regulaminem.

7. Zadania wymagać będą spostrzegawczości, współdziałania w grupie, umiejętności wyciągania wniosków i łączenia faktów.

8. W Grze nie ma zwycięzców – liczy się współpraca. Organizator przygotuje nagrody dla wszystkich drużyn.

9. Nad prawidłowym przebiegiem Gry czuwa Realizator.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku naruszenia przez drużynę lub któregokolwiek z jego członków postanowień niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym drużynom, Realizator oraz Organizator mają prawo wykluczyć drużynę z Gry. Decyzja Realizatora i Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu do czasu rozpoczęcia Gry. Nowy regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia na stronie Organizatora. Uczestnictwo w Grze, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na dokonaną zmianę Regulaminu.

3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

4. Organizator zastrzegają sobie prawo do odwołania, przesunięcia, przedłużenia, przerwania Gry z ważnych przyczyn. Uczestnicy Gry zostaną o tym poinformowani mailowo, jak również informacja ta zostanie opublikowana na stronie Organizatora www.okn.edu.pl.

REGULAMIN DO POBRANIA (PDF, 131 KB)

Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa

Komentarze są wyłączone.