„Teraz w zielone gramy!” to projekt, który zakłada prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze dziedzictwa przyrodniczego Nowej Huty. Naszym celem jest pobudzenie i ukierunkowanie rekreacyjnej aktywności mieszkańców, zarówno dzielnicy jak i całego Krakowa, do aktywnego poznawania cennych przyrodniczo terenów. W ramach projekt zorganizowane będzie 7 wypraw prowadzonych przez doświadczonych edukatorów, podczas których uczestnicy w czynny sposób będą poznawać walory przyrodnicze danych miejsc oraz ich właściwości.

Planowane wyprawy będę obejmować najbardziej reprezentacyjne przestrzenie przyrodnicze z terenu Nowej Huty:

1) Las Mogilski – jeden z dwóch obszarów leśnych na terenie Nowej Huty,
2) Staw przy ul. Kaczeńcowej – użytek ekologiczny, utworzony dla ochrony ekosystemu, będącego siedliskiem chronionych gatunków zwierząt.
3) Park przy dworku Jana Matejki wraz z sąsiadującą rzeką Dłubnią oraz Zalewem Nowohuckim,
4) Zalew w Zesławicach,
5) Park Reduta wraz ze ścieżką edukacyjną,
6) Łąki Nowohuckie (2 wyprawy) – użytek ekologiczny, obszar Natura 2000. Wyjątkowe miejsce na mapie Nowej Huty. Na tym obszarze występuje przeszło 20 zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych. Na tym terenie stwierdzono ponad 370 gatunków roślin kwiatowych m.in. rzadkie chronione storczyki krwiste, goździki kropkowane i kozłki lekarskie.

Na zakończenie projektu powstanie elektroniczna publikacja, która będzie zawierać zbiór scenariuszy proponowanych zajęć edukacyjnych do samodzielnego wykorzystania podczas indywidulanych wypraw rodzinnych.

Nowa Huta jest ważnym miejscem dla bioróżnorodności Krakowa. Na zielonych terenach dzielnicy kryje się wielki potencjał rekreacyjny i edukacyjny. Ze względu na pandemię Covid-19 znacząco wzrosło zainteresowanie tymi terenami przyrodniczymi – w szczególności w zakresie ich wykorzystania do celów rekreacyjnych. Dlatego konieczne jest budowanie wśród użytkowników właściwych postaw społecznych, by jak najskuteczniej chronić przyrodnicze dziedzictwo dzielnicy. W ramach projektu promowane będą mądre i świadome sposoby korzystania z naturalnych zasobów tych miejsc.

Projekt organizowany jest przez Pracownię Animacji Ekologicznej, działającą w Ośrodku Kultury Im. C.K. Norwida od 1992 r. To najstarsza w Krakowie jednostka prowadząca edukację ekologiczną w ramach instytucji kultury. Co roku przygotowuje szeroką ofertę działań animacyjnych i edukacyjnych skierowana do młodzieży szkolnej i osób dorosłych. W latach 1997-2003 Pracownia włączona była w tworzenie największego użytku ekologicznego dzielnicy – Łąk Nowohuckich. W roku 2020 Pracownia zrealizowała projekt pod nazwą „Nowa Huta od NATURY strony”, w ramach którego zorganizowano 11 rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych oraz wydano publikację o najważniejszych typach zieleni w Nowej Hucie.

Projekt w „Teraz w zielone gramy!” otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu – Edukacja Ekologiczna”.

 

Zrealizowane wydarzenia:

CZY W NOWEJ HUCIE KWITNĄ KACZEŃCE? WYPRAWA PRZYRODNICZA NAD STAW (PRZY KACZEŃCOWEJ)
22 sierpnia 2021 R., godz. 16:00 // Miejsce zbiórki zostanie podane przy zapisach

Pierwsza wyprawa przyrodnicza zrealizowana w ramach projektu, podczas której wyjaśniliśmy tajemnicze pojęcia tj. użytek ekologiczny, mała retencja, eutrofizacja, litoral…, które wiążą się z celem wyprawy, czyli Stawem przy Kaczeńcowej w Nowej Hucie. Podczas zajęć mali i duzi uczestnicy dowiedzieli się również o roli małych, naturalnych zbiorników wodnych w mieście. Przekonali się, jakie rośliny i zwierzęta mieszkają nad… i w… stawie. Razem z przewodnikiem poszukali pomników przyrody i odkryli znaczenie pojęcia „czwarta przyroda”. Nie zabrakło również gier i zabaw terenowych, a nawet doświadczeń naukowych.  Ten przyrodniczy spacer był doskonałą okazją do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody oraz pozwolił poznać nasze miasto z zupełnie nowej, „zielonej” perspektywy.

Spotkanie poprowadził Jakub Kałużny – edukator przyrodniczy.

Projekty

Komentarze są wyłączone.