Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.okn.edu.pl

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida dokłada wszelkich starań i zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-03-12

Oświadczenie sporządzono: 2021-09-13

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-29

Strona jest rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. NVDA.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida. Badanie dostępności przeprowadzono na podstawie listy kontrolnej do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, udostępnionej na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona internetowa spełnia następujące wymagania:

• Strona wyposażona jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie)
• Strona wyposażona jest w mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie
• Na stronie nie stosuje się zabezpieczenia CAPTCHA
• Każdy element filmowy, animowany i dźwiękowy, które przekazuje informacje ma opis tekstowy swojej zawartości
• Napisy są stosowane dla osób niesłyszących we wszystkich materiałach filmowych, animowanych i dźwiękowych
• Materiały tekstowe nie zawierają słów rozstrzelonych spacjami
• Nie występują informacje przekazywane jedynie przez pozycję lub formę
• Odwrócenie ekranu nie powoduje problemów
• Brak formularzy lub pól z funkcją autouzupełniania
• Nie jest stosowana instrukcja odnosząca się do koloru elementu
• Nie pojawia się automatycznie uruchamiany dźwięk lub jest możliwość jego zatrzymania, także nawigując samą klawiaturą
• Tekst spełnia minimalne wymagania w stosunku kontrastu do tła
• Przy powiększeniu strony do 200% wszystkie treści są widoczne i poprawnie działają z wyjątkiem powiększenia powyżej 150% – znika narzędzie zmiany wielkości czcionki i zmiany kontrastu
• Nie stosuje się elementów i dodatkowych informacji, pojawiających się gdy kursor przemieszcza się nad elementem interfejsu lub gdy element interfejsu przyjmuje fokus. Mogą one być w pełni kontrolowane przez użytkownika
• Odtwarzacze multimedialne są w pełni obsługiwane przez klawiaturę
• Nie ma żadnych pułapek klawiaturowych
• Nie stosuje się jednoliterowych skrótów klawiszowych
• Nie stosuje się mechanizmu automatycznego odświeżania
• Nie stosuje się elementów, które szybko błyskają na czerwono lub gwałtownie zmieniają jasność lub są ale nie spełniają warunków z odpowiedzi negatywnej
• Każda strona ma unikalny, właściwie przygotowany tytuł informujący o jej zawartości
• Fokus porusza się logicznie
• Nie stosuje się mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika
• Zastosowana jest działająca wyszukiwarka i/lub aktualna mapa strony
• Nie ma różnic w wyglądzie i działaniu menu
• Nie stosuje się funkcji dostępnej za pomocą złożonego gestu
• Działania uruchamiane gestem punktowym lub naciśnięcie klawisza myszki, można anulować przerywając ich wykonanie
• Na każdej stronie jest prawidłowa deklaracji języka treści
• Na stronach nie ma treści w innym języku niż wskazuje główna deklaracja
• Kontekst strony nie zmienia się po samym oznaczeniu fokusem
• Nie stosuje się przekierowań na inne strony lub są absolutnie konieczne i użytkownik nie może nimi zarządzać
• Zmiana kontekstu nie dzieje się poza użytkownikiem lub miał on wcześniej informację o niestandardowych zachowaniu elementu
• Informacja o błędzie w formularzu jest tekstowa, precyzyjna i zrozumiała
• Etykiety formularzy są zrozumiałe i są wizualnie powiązane z polami, których dotyczą
• Brak formularzy lub pól obowiązkowych i wymagających konkretnego formatu danych

Strona internetowa nie spełnia następujących wymagań:

• Niektóre złożone elementy graficzne nie mają poszerzonego opisu
• Występują pominięte bloki (h1, h2)
• Istnieją dokumenty niedostępne cyfrowo i bez tekstu alternatywnego
• W filmach lub animacjach brakuje audiodeskrypcji
• Po wyłączeniu stylów występuje problem z treścią strony
• Występuje informacja przekazywana wyłącznie kolorem
• Linki tekstowe nie spełniają wskazanych wymogów widoczności
• Po powiększeniu strony powyżej 150% treści lub funkcje znikają bądź wymagają użycia suwaka poziomego – znika narzędzie powiększania czcionki i zmiana kontrastu
• Występują elementy interfejsu/graficzne, które nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu do tła
• Przy zastosowaniu narzędzia zmiany wielkości czcionki ustawienia odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami tracą czytelność i wpływają negatywnie na czytelność tekstu
• Pojawiają się migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać.
• Brak widoczności i/lub ramki dla fokusa. Elementy nie wyróżniają się po wybraniu klawiaturą
• Fokus omija elementy strony
• Treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki, a nie ma o tym wcześniej informacji
• Przy linku do pliku brakuje dodatkowych informacji o formacie, wielkości lub ewentualnie języku pliku
• Na stronach występują puste linki
• Cel i działanie linków nie są zrozumiałe, nawet z tekstem uzupełniającym lub otaczającym
• Występuje efekt jąkania czytnika
• W komunikatach błędu nie ma sugestii jak go poprawić. Przy błędnie wypełnionych polach nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane
• W formularzu nie ma możliwości sprawdzenia, poprawienie i usunięcia danych przed ostatecznym wysłaniem

Wyłączenia:

• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
• Niektóre filmy dostępne na stronie zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków. Osobą kontaktową jest Pani Wiktoria Federowicz, e-mail: w.federowicz@okn.edu.pl, tel. 12 648 08 86.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedzib Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, znajdziecie Państwo w zakładce „Dostępność architektoniczna” na stronie BIP Ośrodka (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=464&mmi=20432).